Strona główna Opactwo Kongregacja Polska Zakonu Szlak Cysterski w Polsce Idea Szlaku Cysterskiego i jego przebieg w Polsce
Idea Szlaku Cysterskiego i jego przebieg w Polsce
Wielowiekowe, wspólne dla całej Europy bogactwo dziedzictwa duchowego i kulturowego, pozostawio­nego przez Zakon Cyster­ski, skłoniły Radę Europy do podjęcia decyzji o utworzeniu szlaku turystycznego dro­gami cystersów i cysterek. Głównym ce­lem tego programu jest uka­zanie wspólnego, wielowie­kowego dziedzictwa łączące­go wszystkie kraje naszego kontynentu.
 
16-17 września 1990 roku, w opactwie w Mogile nastąpiło uroczyste powoła­nie Szlaku Cysterskiego w Polsce, w obecności gości z kraju i z zagranicy, połączone z Wędrowną Międzynaro­dową Konferencją pt. „Dro­ga Cystersów w Polsce”. Pol­ska część europejskiego Szlaku obejmuje wszystkie klasztory w Polsce. W 1993 roku Fundacja Kultury wyty­czyła Szlak Cysterski i opra­cowała logo Szlaku Cyster­skiego w Polsce. Przez wiele lat rodziła się idea Rady Koordynacyjnej Szlaku. Świado­mość odpowiedzialności za europejskie dziedzictwo kul­turowe, pozostawione przez Zakon w Europie jak i w Polsce, zainteresowa­nie samorządów gminnych i powiatowych (na terenie których leżą obecne i daw­ne klasztory cysterskie) oraz inicjatywy lokalne tych gmin podejmowane w celu pre­zentacji dorobku duchowego i materialnego „szarych mnichów”, jak również sze­roko prowadzona działalność badawcza i naukowa Zespołu do Badań nad Historią i Kul­turą Cystersów (działającego przy Instytucie Historii Uni­wersytetu im. Adama Mickie­wicza w Poznaniu) zaowoco­wały podjęciem decyzji o utworzeniu organu koordy­nującego i wspierającego wszelkie działania mające na celu promocję Szlaku Cyster­skiego w Polsce. Dlatego też 20 września 2003 roku na­stąpiło powołanie Rady Ko­ordynacyjnej Szlaku Cyster­skiego w Polsce przy Preze­sie Polskiej Kongregacji Zakonu Cy­sterskiego.
 
Działania Rady to m.in. ści­słe powiązanie działań na polskim odcinku Szlaku z funkcjonowaniem Szlaku na terenie Europy, koordynowa­nie, opiniowanie i wspiera­nie inicjatyw zmierzających do ochrony dziedzictwa kul­turowego cystersów na tere­nie Polski, integrowanie przedsięwzięć lokalnych, re­gionalnych i ponadregional­nych, tworzenie spójnej po­lityki informacyjnej, medial­nej i promocyjnej Szlaku Cy­sterskiego w Polsce itd. Jeśli chodzi o promocję Szlaku i obiektów cysterskich to za­danie to ma spełniać utworzona strona internetowa(www.szlakcysterski.org), gdzie można znaleźć in­formacje o przebiegu Szlaku w Polsce i obiektach do zwiedzania, o zapleczu tury­stycznym obiektów, o histo­rii dziejów klasztorów oraz o aktualnych wydarzeniach i imprezach kulturalnych, przeprowadzanych w ramach obecnych i byłych klasztorów cysterskich.
 
o. Krzysztof Jankosz OCist