Strona główna Parafia Biblioteka parafialna Regulamin Biblioteki parafialnej
Regulamin Biblioteki parafialnej

REGULAMIN BIBLIOTEKI PARAFIALNEJ

Parafia pw. św. Bartłomieja Ap., ul. Klasztorna11, 31-979 Kraków

 

INFORMACJE OGÓLNE

1. Biblioteka Parafialna przy parafii pw. św. Bartłomieja Ap. w Krakowie-Mogile mieści się w Opactwie Cystersów w Mogile. Biblioteka Parafialna jest wydzieloną częścią księgozbioru Opactwa Cystersów w Mogile, przeznaczoną przede wszystkim do użytku parafian.

2. Osobami odpowiedzialnymi za Bibliotekę Parafialną jest proboszcz parafii mogilskiej, dyrektor Biblioteki Opactwa Cystersów w Mogile oraz osoby pracujące i udostępniające zasób.

3. Biblioteka ma za cel poszerzanie wiedzy i pogłębienie wiary katolickiej Czytelników, a także edukację w szerszym zakresie.

4. Zbiory Biblioteki Parafialnej obejmują książki, czasopisma religijne, a także materiały audiowizualne.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z ZASOBU BIBLIOTEKI PARAFIALNEJ

5. Biblioteka udostępnia swoje zbiory osobom zainteresowanym, po okazaniu  przez nie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

6. Przy zapisie wymagany jest jeden z dokumentów: dowód osobisty, paszport lub legitymacja szkolna (w przypadku dzieci i młodzieży szkolnej). Dane osobowe zbierane przy zapisie służą jedynie dla celów Biblioteki i nie będą udostępniane osobom trzecim, zgodnie z ustawą O ochronie danych osobowych.

7. O każdej zmianie adresu domowego, nazwiska, telefonu itp. Czytelnik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Bibliotekę.

8. Każdy Czytelnik przy zapisie zapoznaje się z niniejszym Regulaminem i podpisując oświadczenie zobowiązuje się go przestrzegać.

9. Korzystanie z zasobu Biblioteki jest bezpłatne.

10. Do przeglądania zasobu Biblioteki służy komputerowy i kartkowy katalog książek. Pomocą w poszukiwaniach pozycji książkowych służą Czytelnikowi pracownicy Biblioteki.

11. Zbiory udostępniane są za pośrednictwem bibliotekarza lub w wolnym dostępie za wiedzą i zgodą bibliotekarza.

12. Jednorazowo Czytelnik może wypożyczyć 3 książki na okres 1 miesiąca – większa ilość tylko za zgodą pracownika biblioteki. Miesięczniki wypożyczane są na okres 1 tygodnia.

13. W uzasadnionych przypadkach pracownik Biblioteki ma prawo wypożyczyć zbiory na okres krótszy niż określony Regulaminem, bądź zażądać zwrotu zbiorów przed upływem terminu wypożyczenia.

14. Niektóre książki i materiały biblioteczne udostępnia się tylko na miejscu.

15. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na własny użytek i na swoje nazwisko. Nie można przekazywać innym wypożyczonych książek.

16. Czytelnik jest zobowiązany do zwrotu wypożyczonych książek i materiałów w ustalonym terminie, bezpośrednio do Biblioteki.

17. W razie potrzeby można zwrócić się (telefonicznie lub osobiście) o prolongatę (przedłużenie) terminu zwrotu książek i materiałów bibliotecznych.

18. Wyjeżdżający na dłuższy okres poza parafię (lub zmieniając miejsce zamieszkania) powinni przed wyjazdem zwrócić wszystkie wypożyczone książki i materiały biblioteczne.

19. Czytelnik jest zobowiązany zgłosić bibliotekarzowi wszelkie zauważone uszkodzenia książek i materiałów przed ich wypożyczeniem oraz jest odpowiedzialny materialnie za uszkodzenia bądź zniszczenia zasobów powstałe w trakcie ich użytkowania.

20. W przypadku uszkodzenia bądź zagubienia wypożyczonej książki (lub materiałów bibliotecznych) Czytelnik jest zobowiązany do zgłoszenia zaistniałego faktu bibliotekarzowi, z którym uzgodni formę naprawienia szkody poprzez: odkupienie identycznej książki, zakupienie książki lub wpłacenie ekwiwalentu pieniężnego (uzgodnionego z bibliotekarzem) w wysokości odpowiadającej wartości uszkodzonej lub zagubionej książki, pokrycie całkowitych i rzeczywistych kosztów naprawy książki, pokrycie ceny uzyskania lub reprodukcji książki.

21. Użytkownik nie nabywa prawa własności do uszkodzonego lub zagubionego zbioru.

22. Czytelników, którzy nie wywiązują się ze zobowiązań określonych Regulaminem (w szczególności, gdy nie dotrzymują terminu zwrotu zbiorów), bibliotekarz może wezwać do uregulowania zobowiązań telefonicznie, przez upomnienie wysłane listem poleconym lub inną drogą.

23. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu pociąga za sobą konsekwencje braku możliwości dalszego korzystania ze zbiorów i wypożyczania książek.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

24. Rozstrzyganie kwestii szczegółowych oraz nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu należy do kompetencji dyrektora Biblioteki oraz jej pracowników.

25. Czytelnicy mogą zgłaszać swoje wnioski dyrektorowi Biblioteki lub jej pracownikom.

26. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 11 listopada 2009 r. (z uzupełnieniami z dn. 24 listopada 2016 r.).