Strona główna Zwiedzanie Freski Samostrzelnika 500 - lecie twórczości Stanisława Samostrzelnika 1506 - 2006
500 - lecie twórczości Stanisława Samostrzelnika 1506 - 2006

Ks. Bolesław Przybyszewski w oparciu o archiwa dowodzi, że Samostrzelnik pochodził z jednej z wielu krakowskich rodzin mieszczańskich. Nazwisko to o zupełnie polskim brzmieniu,stanowiło pierwotnie nazwę zawodu oznaczającą wytwórcę kusz i łuków. Jego rodzicami byli Piotr i Anna Samostrzelnikowie mieszkający w Krakowie w dworcu cysterskiego opata z Koprzywnicy. Stanisław wstąpił do klasztoru Cystersów w Mogile (Clara Tumba), stąd określenie "brat Stanisław z Mogiły".

Już w roku 1506 działał jako malarz. W następnych latach uprawiał wszystkie rodzaje malarstwa: sztalugowe, ścienne i książkowe. Zachowało się siedem sygnowanych przez niego rękopisów iluminowanych oraz polichromie w klasztorze mogilskim również częściowo sygnowane. O tym, że malował obrazy sztalugowe wiemy tylko z przekazów archiwalnych. Nauczył się rzemiosła malarskiego prawdopodobnie w klasztorze mogilskim, gdzie w XV i XVI wieku uprawiano zarówno iluminatorstwo, jak i malarstwo ścienne.

Skoro jego prace malarskie zwróciły uwagę arystokratycznych amatorów sztuki znalazł się w gronie protektorów. Jednym z nich był biskup przemyski Piotr Tomicki. Objęcie przez niego biskupstwa w Krakowie, a także pełnienie funkcji biskupa-senatora i podkanclerzego Królestwa, świadczą o jego wielkiej osobowości. To zapewne on postarał się o przeniesienie artysty z klasztoru do pracy w diecezji. Od swego drugiego protektora, którym był Krzysztof Szydłowiecki otrzymał probostwo w Grocholicach k. Ćmielowa w 1513 roku. W latach 1510-1530 malarz był kapelanem Szydłowieckiego i zarazem malarzem nadwornym. Służba u takiego protektora, który zajmował najwyższe stanowisko na dworze Zygmunta I, kanclerza wielkiego koronnego to znaczy pierwszego ministra - kierownika polityki zagranicznej państwa. Służba u Szydłowieckiego nie wyklucza przyjmowania zamówień od innych zleceniodawców. Przebywając w Krakowie Samostrzelnik mieszkał przy ul. Świdnieckiej.

Dla głównych promotorów Krzysztofa i jego brata Mikołaja, podskarbiego koronnego, właściciela rodowego Szydłowca, brat Stanisław namalował wiele. Niestety do dzisiejszego dnia zachowały się nieliczne miniatury:

 • iluminacje pergaminowego dyplomu, tzw. "Przywileju opatowskiego" z 1519 roku,
 • modlitewnik do prywatnego użytku kanclerza z roku 1524,
 • cykl wizerunków członków rodziny Szydłowieckich, zdobiący kronikę rodu powstały przed 1532 rokiem (tekst nie zachował się do dzisiaj).
Być może jest on również autorem polichromii w Szydłowieckim zamku i kolegiacie św. Jakuba.

Na zlecenie bpa Tomickiego namalował:

 • nie zachowany mszał (1516),
 • Ewangelistarz (1533 - 1534),
 • Pontyfikał wielkoczwartkowy (przed rokiem 1535, Archiwum Kapitulne na Wawelu, nr 16),
 • kodeks z tekstem "Katalogu arcybiskupów gnieźnieńskich" Długosza (1530 - 1535).

Prawdopodobnie mogilski malarz wykonał dekorację malarską kaplicy grobowej bpa Tomickiego przy katedrze wawelskiej.

W 1534 roku biskup krakowski chorując zlecił artyście dość niezwykłą pracę: polichromię swoich podobizn w formie woskowych figur, które zwyczajem włoskim złożył jako wota w najważniejszych sanktuariach królestwa.
 
Wśród obrazów sztalugowych, na jego zlecenie, jest portret Tomickiego w stroju pontyfikalnym. Znajduje się on w galerii biskupów krakowskich w krużgankach klasztoru Franciszkanów w Krakowie

Wszystko wskazuje, że Tomicki wskazał na artystę, zainteresowanym na dworze królewskim. Wśród jego prac, które powstały dzięki temu znajdują się:

 • Modlitewnik - króla Zygmunta I (1524), przechowywany dziś w British Museum,
 • Modlitewnik - królowej Bony (1527 - 1528),
 • Modlitewnik - dla królowej Jadwigi (1535),
 • iluminacje dyplomów dla kancelarii królewskiej np. dyplom traktatu pokojowego z Turcją zawartego w roku 1533,
 • w 1525 roku Samostrzelnik i malarz Jan malowali chorągiew z białego adamaszku, którą w dniu 10 kwietnia Albrecht Hohenzollern złożył Królowi Zygmuntowi w czasie ceremonii hołdu na rynku krakowskim.
Wśród innych zleceniodawców wymienić należy kanclerza litewskiego Albrechta Gasztołda (modlitewnik z r. 1528), niższe duchowieństwo, macierzyste opactwo w Mogile, częściowo uniknęły zniszczenia polichromie pod pobiałami prezbiterium kościoła mogilskiego, krużganków i biblioteki klasztornej, Mszał Erazma Ciołka - prawdopodobnie jedna iluminacja (1515 - 1518), klasztor św. Trójcy w Krakowie(?).

Liczne zamówienia, których realizacji podejmował się artysta, jak również szeroki zakres techniczny, spowodowały zlecanie robót podwykonawcom. Mówi się, że w pewnych okresach działalności malarz z Mogiły prowadził "warsztat" ze sporą ilością zatrudnionych w nim rzemieślników. Zarówno w Modlitewniku Bony, jak i w Katalogu arcybiskupów gnieźnieńskich inicjały "S.C." (Stanislaus Claratumbensis) pojawiają się na miniaturach, które cechuje szczególnie "malarska" technika wykonania. Być może właśnie ta "malarskość" stanowi wyróżnik osobistego "stylu Samostrzelnika". Z powodu opóźnień w realizacji zamówień Samostrzelnik stawał często przed sądem... Akta sądowe stanowią do dzisiejszego dnia bardzo ważny element charakterystyki tego artysty.

Śmierć bpa Tomickiego zamyka w roku 1535 trzeci etap działalności mistrza. W sytuacji, gdy zabrakło możnego i światłego mecenasa wycofał sie całkowicie do klasztoru mogilskiego. Prawdopodobnie ostatnim jego dziełem iluminatorskim był rękopis z 1536 roku - Ewangelie na Procesję Bożego Ciała, Archiwum Kapitulne na Wawelu nr 18. Zdaje się, że w tym czasie poza klasztorami brakło już odbiorców dla drogiego malarstwa kodeksowego. Zadania tej "techniki" przejął niemal w całości drzeworyt ilustracyjny - tańszy i trafiający do szerszego kręgu odbiorców. Natomiast ten etap twórczości zaowocował przenoszeniem do malarstwa ściennego zasobu motywów ornamentalnych wypracowanych na kartach rękopisów. Świadczą o tym polichromie w Opactwie Cystersów w Mogile.

oprac. o. Wincenty Zakrzewski OCist
 
Źródła: Miodońska Barbara, "Miniatury Stanisława Samostrzelnika", Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1983; "Skarbiec Katedry na Wawelu", Wyd: Zarząd Bazyliki Metropolitalnej na Wawelu, Kraków 1978.