Strona główna Opactwo Życie wspólnoty / Wydarzenia Kontynuacja projektu inwestycyjnego w opactwie
Kontynuacja projektu inwestycyjnego w opactwie

22.08.2016 r. zakończył się trzeci, ostatni etap instalacji sygnalizacji alarmu przeciwpożarowego w krakowskim Opactwie Cystersów w Mogile. Tegoroczne przedsięwzięcie objęło swoim zakresem wszystkie pomieszczenia piwniczne (w tym katakumby), część pomieszczeń półpiętra oraz część pomieszczeń pierwszego piętra.

Projekt i tym razem dofinansowany był ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Koszt realizacji III etapu wyniósł 105 717,17 zł, z czego wkład  MKiDN to 100 tys. zł a pozostała kwota to wkład własny opactwa. Na całościową ochronę przeciwpożarową kościoła i klasztoru w Mogile przeznaczono w latach 2014-2016 kwotę 381 360,92 zł, w tym 300 tys. zł pochodziło ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego a 81 360,92 zł to wkład własny opactwa.

Bazylika i klasztor w Mogile są wysokiej klasy zabytkiem architektury, należącym do najcenniejszych trzynastowiecznych budowli na terenie ziemi krakowskiej. Obecny kształt zespołu klasztornego stanowi efekt wielofazowego rozwoju zapoczątkowanego w połowie XIII wieku i kontynuowanego aż do wieku XVIII.

Bazylika wybudowana w tzw. stylu cysterskim (przejściowy od romańskiego do gotyku) z renesansową unikatową polichromią mnicha mogilskiego Samostrzelnika (XVI w), pentaptykiem (XVI w) w ołtarzu głównym, XVI wiecznymi epitafiami i nagrobkami oraz kaplicą Cudownego Pana Jezusa z barokowym ołtarzem, w którym umieszczono XIV wieczną pełnoplastyczną rzeźbę Chrystusa na Krzyżu. Słynący łaskami Jezus Miłosierny Mogilski jest przedmiotem ożywionego kultu religijnego i gromadzi tłumy pielgrzymów w każdy I piątek miesiąca podczas nocnego czuwania i podczas tygodniowego wrześniowego odpustu.

Kompleks klasztorny założony wokół wirydarza otoczonego krużgankami składa się z trzech skrzydeł i przylega do południowej elewacji kościoła. Do najciekawszych miejsc w klasztorze należą Biblioteka Gotycka z bogatą polichromią Samostrzelnika, w której zgromadzono starodruki, archiwum z zabytkami rękopiśmienniczymi, pergaminami i inkunabułami, kapitularz z moralitetowymi scenami z życia mnicha cysterskiego na zapleckach ław przyściennych, kalefaktorium (ogrzewalnia) z zachowanymi elementami pieca, refektarz (XV w), katakumby (dawna fraternia – pomieszczenia braci konwersów), krużganki (XIV w) z polichromią Samostrzelnika, gotyckim portalem i tarczą 24-godzinnego najstarszego w Polsce zegara mechanicznego (XIII w), Sala Bernarda (aula o pow. 400m2) z obrazami z życia św. Bernarda. W klasztorze przechowywanych jest też wiele innych zabytków ruchomych, w tym XV wieczny tryptyk, średniowieczna skrzynia, obrazy, rzeźby.

System sygnalizacji pożaru podłączony do monitoringu Państwowej Straży  Pożarnej  jest w dzisiejszych czasach niezbędnym wyposażeniem tej klasy zabytków. Tym bardziej, że bazylika już wielokrotnie dotknięta została pożarami (w latach: 1447, 1473, 1665, 1743), po których konieczne były prace restauratorskie a nawet przebudowa sklepień oraz fasady. Dzięki środkom z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zamontowany system umożliwi natychmiastową lokalizację miejsca powstania pożaru i wczesną interwencję gaśniczą, co przyczyni się do zwiększenia poziomu ochrony pożarowej obiektów opactwa i ich unikatowego wyposażenia.