Strona główna Opactwo Życie wspólnoty / Wydarzenia
Życie wspólnoty / Wydarzenia


Zapytania ofertowe

W związku z realizacją inwestycji w ramach projektu nr RPMP.06.01.01-12-0089/16 pn. Utworzenie Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów wraz z Biblioteką w Opactwie Cystersów w Krakowie-Mogile (finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i Opieka nad zabytkami) oraz projektu pn. Utworzenie Muzeum Cystersów w Mogile w budynkach dawnego Pałacu Opata i Przeoratu wraz z rewaloryzacją otoczenia – zadanie 2017 – budowa systemu osuszania ścian zewnętrznych oraz prace rozbiórkowe i konstrukcyjne wewnątrz budynku (finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, w ramach Projektów Kluczowych wybranych przez SKOZK) zapraszamy do składania ofert.


1. Pełnienie nadzoru inwestorskiego

2. Prace budowlano-konserwatorskie

3. Nadzór inwestorski


Zapraszamy do zapoznania z najczęściej zadawanymi pytaniami oferentów:

Pytania oferentów i odpowiedzi - część 1

Pytania oferentów i odpowiedzi - część 2

 
Zapytanie ofertowe - pełnienie nadzoru inwestorskiego

W związku z realizacją inwestycji w ramach projektu nr RPMP.06.01.01-12-0089/16 pn. Utworzenie Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów wraz z Biblioteką w Opactwie Cystersów w Krakowie-Mogile (finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i Opieka nad zabytkami) oraz projektu pn. Utworzenie Muzeum Cystersów w Mogile w budynkach dawnego Pałacu Opata i Przeoratu wraz z rewaloryzacją otoczenia – zadanie 2017 – budowa systemu osuszania ścian zewnętrznych oraz prace rozbiórkowe i konstrukcyjne wewnątrz budynku (finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, w ramach Projektów Kluczowych wybranych przez SKOZK) informujemy, iż pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1053956 zostało opublikowane zapytanie ofertowe pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pod nazwą: Utworzenie Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów wraz z Biblioteką Opactwie Cystersów w Krakowie-Mogile (w dotacji ze środków EFRR)/ Utworzenie Muzeum Cystersów w Mogile w budynkach dawnego Pałacu Opata i Przeoratu wraz z rewaloryzacją otoczenia (w dotacji ze środków NFRZK).

Zapraszamy do składania ofert.

 
Zapytanie ofertowe - prace budowlano-konserwatorskie

W związku z realizacją inwestycji w ramach projektu nr RPMP.06.01.01-12-0089/16 pn. Utworzenie Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów wraz z Biblioteką w Opactwie Cystersów w Krakowie-Mogile (finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i Opieka nad zabytkami) oraz projektu pn. Utworzenie Muzeum Cystersów w Mogile w budynkach dawnego Pałacu Opata i Przeoratu wraz z rewaloryzacją otoczenia – zadanie 2017 – budowa systemu osuszania ścian zewnętrznych oraz prace rozbiórkowe i konstrukcyjne wewnątrz budynku (finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, w ramach Projektów Kluczowych wybranych przez SKOZK) informujemy, iż pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1046847 oraz http://www.skozk.pl/nfrzk-p-9-22-08-2017.html zostało opublikowane zapytanie ofertowe pn. Wykonanie prac budowlano-konserwatorskich w obszarze objętym projektem budowlanym i wykonawczym dla zadania realizowanego w 2017 r. w ramach inwestycji pn. Utworzenie Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów wraz z Biblioteką Opactwie Cystersów w Krakowie-Mogile (etap I) 2017r (EFRR) / Utworzenie Muzeum Cystersów w Mogile w budynkach dawnego Pałacu Opata i Przeoratu wraz z rewaloryzacją otoczenia – zadanie 2017 – budowa systemu osuszania ścian zewnętrznych oraz prace rozbiórkowe i konstrukcyjne wewnątrz budynku (NFRZK).

Zapraszamy do składania ofert.

 
Zapytanie ofertowe - nadzór inwestorski

W związku z realizacją inwestycji w ramach projektu nr RPMP.06.01.01-12-0089/16 pn. Utworzenie Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów wraz z Biblioteką w Opactwie Cystersów w Krakowie-Mogile (finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i Opieka nad zabytkami) oraz projektu pn. Utworzenie Muzeum Cystersów w Mogile w budynkach dawnego Pałacu Opata i Przeoratu wraz z rewaloryzacją otoczenia – zadanie 2017 – budowa systemu osuszania ścian zewnętrznych oraz prace rozbiórkowe i konstrukcyjne wewnątrz budynku (finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, w ramach Projektów Kluczowych wybranych przez SKOZK) informujemy, iż pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1049590 zostało opublikowane zapytanie ofertowe pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pod nazwą: Utworzenie Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów wraz z Biblioteką Opactwie Cystersów w Krakowie-Mogile (w dotacji ze środków EFRR)/ Utworzenie Muzeum Cystersów w Mogile w budynkach dawnego Pałacu Opata i Przeoratu wraz z rewaloryzacją otoczenia (w dotacji ze środków NFRZK).

Zapraszamy do składania ofert.

W związku z opublikowanymi odpowiedziami na pytania Wykonawców Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert z 29.08.2017 do godz. 13.00 na 31.08.2017 do godz. 13.00 i odpowiednio zmiany terminu otwarcia ofert z 29.08.2017 godz. 13.15 na dzień 31.08.2017 godz. 13.15 a nadto - analogicznie - zmiany sposobu opisania kopert zawierających ofertę. Pozostałe postanowienia ogłoszenia nie ulegają zmianie.
 
Pytnia oferentów i odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania z dnia 17.08.2017 r. w przedmiocie konkursu ofert na zadanie:

  • w dotacji ze środków EFRR: Utworzenie Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów wraz z Biblioteką Opactwie Cystersów w Krakowie-Mogile (etap I) 2017 r.,
  • w dotacji ze środków NFRZK: Utworzenie Muzeum Cystersów w Mogile w budynkach dawnego Pałacu Opata i Przeoratu wraz z rewaloryzacją otoczenia - zadanie 2017 - budowa systemu osuszania ścian zewnętrznych oraz prace rozbiórkowe i konstrukcyjne wewnątrz budynku.

Pytanie 1. Poz. 1.1.1.37 - Dylatacje w konstrukcji budowli - pozycja ta nie przewiduje wypełnienia dylatacji zgodnie z projektem.

Odpowiedź: Należy przyjąć wypełnienie dylatacji zgodnie z projektem.

Pytanie 2. Poz. 1.1.1.38 - Izolacje z papy termozgrzewalnej - pozycja ta przewiduje ułożenie 1x papa na sucho - brak gruntowania, 2x papa SBS w projekcie. Uwaga ta dotyczy wszystkich pozycji przewidujących wykonanie izolacji przeciwwilgociowych. Uwaga: Pytający omyłkowo podał poz. 1.1.1.38, pytanie dotyczy poz. 1.1.1.39.

Odpowiedź: Należy przyjąć jak w projekcie 2x papę termozgrzewalną modyfikowaną SBS na tkaninie technicznej z gruntowaniem stosując odpowiednią pozycję kosztorysową.

Więcej…
 
Pytania i odpowiedzi cz. 2

Odpowiedzi na pytania z dnia 23.08.2017 w przedmiocie konkursu ofert na zadanie: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pod nazwą: Utworzenie Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów wraz z Biblioteką Opactwie Cystersów w Krakowie-Mogile (w dotacji ze środków EFRR) / Utworzenie Muzeum Cystersów w Mogile w budynkach dawnego Pałacu Opata i Przeoratu wraz z rewaloryzacją otoczenia (w dotacji ze środków NFRZK)

Pytanie 1. Dotyczy pkt XI.2 doświadczenie zespołu

Pytanie 1. Czy zapis dotyczący doświadczenia polegającego na "...Pełnieniu funkcji inspektora nadzoru w ramach prac budowlanych w wartości prac co najmniej 4 mln zł brutto..." odnosi się do wartości całej inwestycji 4 mln brutto i w ramach tej inwestycji prowadzenia nadzoru w danej specjalności?

Odpowiedź: Zapis dotyczy pełnienia funkcji nadzoru w obiekcie zabytkowym, w którym cała inwestycja miała wartość 4 mln brutto, a inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (któremu podlegli byli pozostali inspektorzy branżowi) pełnił funkcje nadzoru nad tą inwestycją.

Więcej…
 
Konserwacja unikatowych ksiąg z opactwa Cystersów w Krakowie-Mogile

Starodruk muzyczny przed konserwacją.W 2017 r. Opactwo Cystersów realizuje zadanie współfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pn. „Konserwacja unikatowych ksiąg z kolekcji Opactwa Cystersów w Mogile”.

Zadanie obejmuje pełną konserwację oraz dokumentację konserwatorską trzech obiektów.

Pierwszy z nich to XV-wieczny rękopis, zawierający teksty wykładowców Akademii Krakowskiej – Jana z Gniezna oraz opata mogilskiego Jana Taczela.

Więcej…
 
Kontynuacja projektu inwestycyjnego w opactwie

22.08.2016 r. zakończył się trzeci, ostatni etap instalacji sygnalizacji alarmu przeciwpożarowego w krakowskim Opactwie Cystersów w Mogile. Tegoroczne przedsięwzięcie objęło swoim zakresem wszystkie pomieszczenia piwniczne (w tym katakumby), część pomieszczeń półpiętra oraz część pomieszczeń pierwszego piętra.

Projekt i tym razem dofinansowany był ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Koszt realizacji III etapu wyniósł 105 717,17 zł, z czego wkład  MKiDN to 100 tys. zł a pozostała kwota to wkład własny opactwa. Na całościową ochronę przeciwpożarową kościoła i klasztoru w Mogile przeznaczono w latach 2014-2016 kwotę 381 360,92 zł, w tym 300 tys. zł pochodziło ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego a 81 360,92 zł to wkład własny opactwa.

Więcej…
 
Zmarł o. Hieronim Pasternak OCist

Z głębokim żalem informujemy, że w środę 12 kwietnia zmarł o. Hieronim Władysław Pasternak OCist - wieloletni przeor mogilski.

 
"Via crucis. Droga krzyżowa."
Polska Prowincja Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa ogłasza publikację książki pt. "Via crucis. Droga krzyżowa. Historia i duchowość nabożeństwa oraz antologia współczesnych rozważań" (red. o. Rafał S. Pujsza CP).

Książka jest kontynuacją dzieła śp. o. prof. J. J. Kopcia CP. Prawie wszystkie rozważania zostały opublikowane po raz pierwszy a wśród nich znalazły się przygotowane przez o. dr. Korneliusza Jackiewicza OCist.

Współwydawcą dzieła jest Fundacja Żywe Słowo, wydawca dzieł św. Gemmy Galgani w języku polskim. Książkę można nabyć przez stronę internetową lub w niektórych księgarniach.

 
Zmarł o. Czesław Golenia OCist
Informujemy, że 21 czerwca zmarł o. Czesław Paweł Golenia OCist.

Urodził się 28.06.1930 r. w Katowicach. Rodzina miejscowość o. Czesława to Koszęcin. I profesję zakonną złożył 15.08.1954 r., święcenia prezbiteratu przyjął 16.05.1959 r., zmarł 21.06.2016 r. w klasztorze na Szklanych Domach.

R.I.P.

 
Duch Święty tchnie, kędy chce i jak chce!
W piątek, 25 lipca, przypada 60. rocznica moich święceń kapłańskich. Z tej okazji redakcja gazety parafialnej „Mogilski Krzyż” poprosiła mnie o napisanie kilka słów o sobie.

Nazywam się Alojzy Morawiec, w zakonie – o. Tomasz. Urodziłem się 24 stycznia 1932 r. w Krasowach, w rodzinie głęboko wierzącej, jako szóste dziecko Henryka i Zofii z d. Romanowska/Zazakowny. W Krasowach zostałem ochrzczony i przystąpiłem do I Komunii św. Tu też byłem ministrantem i otrzymałem sakrament bierzmowania. Naukę w szkole podstawowej rozpocząłem od klasy drugiej, a przerwałem w połowie klasy 8. (W 1947 r. wprowadzono do szkół podstawowych po raz pierwszy 8. klasę). Z ogłoszeń parafialnych dowiedziałem się, że cystersi w Mogile przyjmują chłopców do nowo otwartego liceum ogólnokształcącego. Po rozmowach z ks. proboszczem J. Wodarzem, a zwłaszcza z ks. katechetą E. Francuzem, postanowiłem udać się do Mogiły. Podobną decyzję podjął mój kolega z klasy Wiktor Jamrozy.

Więcej…
 
Cudowny Krzyż Mogilski. Jego stróżowie i czciciele

Opactwo Cystersów w Mogile wydało we wrześniu książkę pt. „CUDOWNY KRZYŻ MOGILSKI, JEGO STRÓŻE I CZCICIELE”. Jej autorem jest o. Korneliusz Jackiewicz OCist, który od wielu już lat służył wiernym w Mogilskim Sanktuarium, a obecnie przebywa w parafii Matki Bożej Częstochowskiej.

W pierwszej części książki Czytelnik znajdzie historię kary śmierci przez krzyżowanie w czasach pogańskich. Następnie dowie się o czci Chrystusowego Krzyża i jego kulcie w Kościele. Na dalszych stronach Autor w sposób zwięzły podaje historię Cudownego Wizerunku Pana Jezusa Mogilskiego. Kreśli ciekawe sylwetki pielgrzymów modlących się u stóp Krzyża, dawniej i współcześnie. Druga część książki przynosi rozważania o Męce Pana Jezusa. Autor przywołał słowa poety Cypriana Kamila Norwida z wiersza pt. „Krzyż i dziecko”, że „KRZYŻ STAŁ SIĘ NAM BRAMĄ ZBAWIENIA”.

Więcej…
 
Cystersi na Lofotach (Norwegia)
Słuchajcie, narody, słowa Pańskiego, głoście je na dalekich wyspach (Jr 31,10a)
 
 
Oficjalne przybycie cystersów na archipelag Lofoty w północnej Norwegii miało miejsce 20 czerwca 2004 r. Z polskiego Opactwa w Jędrzejowie do małej miejscowości Storfjord gård przybyło czterech mnichów cysterskich. Byli to o. Bernard Kurbiel OCist, o. Dariusz Banasiak OCist (superior), o. Christian Wójcik OCist i Piotr Książek (oblat). Ich zadaniem było założenie nowej placówki, jak się okazało - pierwszego kontemplacyjnego męskiego klasztoru w Norwegii od czasów reformacji (!). Jedną z idei założenia nowego klasztoru było wykorzystanie naturalnych walorów pięknej przyrody tego regionu, która nie była skażona cywilizacją i idealnie nadawała się na nową placówkę misyjną. Należałoby tutaj wspomnieć, że aby się tam dostać, trzeba pokonać 2500 km (czyli jeszcze 300 km za kołem podbiegunowym (!). Podróż samochodem i  promem zajmuje ok. dwóch i pół dnia ciągłej jazdy, najszybciej jednak można się dostać dwoma samolotami, promem plus dojazdy, wtedy podróż trwa ok. 15 godzin.
Więcej…