Strona główna Opactwo Kongregacja Polska Zakonu Szlak Cysterski w Polsce
Szlak cysterski w Polsce


Idea Szlaku Cysterskiego i jego przebieg w Polsce
Wielowiekowe, wspólne dla całej Europy bogactwo dziedzictwa duchowego i kulturowego, pozostawio­nego przez Zakon Cyster­ski, skłoniły Radę Europy do podjęcia decyzji o utworzeniu szlaku turystycznego dro­gami cystersów i cysterek. Głównym ce­lem tego programu jest uka­zanie wspólnego, wielowie­kowego dziedzictwa łączące­go wszystkie kraje naszego kontynentu.
 
16-17 września 1990 roku, w opactwie w Mogile nastąpiło uroczyste powoła­nie Szlaku Cysterskiego w Polsce, w obecności gości z kraju i z zagranicy, połączone z Wędrowną Międzynaro­dową Konferencją pt. „Dro­ga Cystersów w Polsce”. Pol­ska część europejskiego Szlaku obejmuje wszystkie klasztory w Polsce. W 1993 roku Fundacja Kultury wyty­czyła Szlak Cysterski i opra­cowała logo Szlaku Cyster­skiego w Polsce. Przez wiele lat rodziła się idea Rady Koordynacyjnej Szlaku. Świado­mość odpowiedzialności za europejskie dziedzictwo kul­turowe, pozostawione przez Zakon w Europie jak i w Polsce, zainteresowa­nie samorządów gminnych i powiatowych (na terenie których leżą obecne i daw­ne klasztory cysterskie) oraz inicjatywy lokalne tych gmin podejmowane w celu pre­zentacji dorobku duchowego i materialnego „szarych mnichów”, jak również sze­roko prowadzona działalność badawcza i naukowa Zespołu do Badań nad Historią i Kul­turą Cystersów (działającego przy Instytucie Historii Uni­wersytetu im. Adama Mickie­wicza w Poznaniu) zaowoco­wały podjęciem decyzji o utworzeniu organu koordy­nującego i wspierającego wszelkie działania mające na celu promocję Szlaku Cyster­skiego w Polsce. Dlatego też 20 września 2003 roku na­stąpiło powołanie Rady Ko­ordynacyjnej Szlaku Cyster­skiego w Polsce przy Preze­sie Polskiej Kongregacji Zakonu Cy­sterskiego.
Więcej…
 
Komunikat ze spotkania Rady Koordynacyjnej Szlaku Cysterskiego w Polsce
9 września 2017 r. w Opactwie Cystersów w Krakowie-Mogile odbyło się spotkanie Rady Koordynacyjnej Szlaku Cysterskiego w Polsce przy Opacie Prezesie Polskiej Kongregacji Cystersów. Członkowie Rady Koordynacyjnej obecni na spotkaniu przyjęli następujące ustalenia:

1. Przyjęto informację o rezygnacji prof. dra hab. Andrzeja Marka Wyrwy z funkcji Przewodniczącego Rady Koordynacyjnej (rezygnacja została złożona ustnie na spotkaniu Rady w Krakowie-Mogile w dniu 12 marca 2016 r. oraz w formie pisemnej na ręce Opata Prezesa O. Piotra Chojnackiego OCist).

2. Postanowiono odstąpić od wyboru nowego Przewodniczącego Rady w związku ze zmianą dotychczasowych zasad funkcjonowania Rady Koordynacyjnej.

3. Przyjęto formułę spotkań, którym każdorazowo przewodniczy O. Opat Prezes, który zasięga opinii uczestników spotkań w zakresie tematów, będących przedmiotem obrad oraz wysłuchuje postulatów zebranych.

4. Postanowiono, że decyzje dotyczące poruszonych kwestii związanych z funkcjonowaniem Szlaku Cysterskiego w Polsce będą podejmowane kolegialnie przez zebranych na spotkaniu, w obecności O. Opata Prezesa przy jego akceptacji.

5. Decyzją O. Opata Prezesa na Sekretarza Rady Koordynacyjnej Szlaku Cysterskiego w Polsce została powołana Teresa Świercz (dotychczasowy członek Rady).

Więcej…